MINISITA PA’ANGA – HON TEVITA LAVEMAAU

Na’e fakaha foki ‘e Hon Tevita Lavemaau ‘oku vahevahe ‘a e polokalama tokoni fakasosiale mo faka’ekonomika ko ‘eni he ta’au ‘o e COVID-19 ki he ngaahi kulupu (clusters) ‘e 9.

Kaveinga tokoni Pa’anga $60 miliona:

 1. Koe malu (safety) moe mo’ui lelei (Healthy) ‘a e kakai fonua.
 2. ‘Oku fiema’u ke kei fakangaue’i pe kakai fonua ke kei hoko atu pe ‘enau ngaue angamaheni he koe misini ia ki he tupu faka’ekonomika.
 3. ‘Oku fiema’u ‘etau kau fakatupu koloa (Private Sector) kenau kei hoko atu pe hono ngaue’i ko ‘eni e fonua.

Fakama’ala’ala ki he hoha’a ni’ihi kakai fonua ki he tu’unga fakalao koia Polokalama tokoni Pa’anga $60 miliona koe ‘uhi koe ‘ikai ke talanga’i ‘i Falealea.

 • Koe polokalama pehe ni pe foki na’e fai he pule’anga ‘i he afaa koia ko Gita pea ‘i he polokalama ko ‘eni kuo ‘osi fakahoko pe ‘a e kumi fale’i fakalao ‘a e Pule’anga mei he ‘Ateni Seniale ki he tu’unga fakalao koia ‘a e polokalama ko ‘eni.
 • ‘Oku tala mahino mai pe foki ia he ‘etau Konisitutone Kupu 19(2) ‘oku ‘iai e mafai ‘a e Minisita Pa’anga ‘ihe taimi ‘oku hoko ai ha fakatamaki fakaenatula ki he fonua pea ‘oku fakapatonu (specifically) ai ‘a e pandemic pe ko ha mahaki fakamamani lahi.
 • ‘Oku faka’ata ai he konisitutone ‘a e Minisita Pa’anga kene fa’u ha patiseti fo’ou pe fakalahi e patiseti pea ke tali he Kapineti kae hoko atu e ngaue ia. Ko ‘ene toki ava koia ‘a e Falealea pea fakahu leva kiai kapau ‘oku huluange ‘i he lahi ‘o e Patiseti koia na’e ‘osi tali.
 • ‘I he Pubblic Finance Management (PMF) Kupu 9, 10 moe 12 ‘oku ‘iai pe mafai ai Potungaue Pa’anga ki he ngaahi me’a fakatu’upake (Contingency Funds) ‘aia ‘oku lava ke ngaue ‘aki pa’anga ko ‘eni pe fakalahi koe response ia ‘a e Pule’anga ki he paloapalema ‘oku hoko.
 • ‘Oku ‘iai pe foki ‘a e ‘akauni mavahe ia ‘a e Pule’anga ‘oku ui koe Emergency Trust Funds. Koe fiema’u koia ‘a e Lao ki he ‘akauni ko ‘eni ‘oku ‘ikai fiema’u ia ke toe si’isi’i hifo ‘i he Pa’anga ‘e $5 miliona.
 • Pea ‘i he hoko mai koia ‘a e COVID-19 ‘oku ‘i he Pa’anga $7 miliona ‘etau Emergency Trust Funds pea koe ‘akauni ia na’e tali koia ‘e he Kapineti ke ‘omai ‘a e Pa’anga ‘e $3.8 miliona ‘o ‘ave ke tokoni ki he ‘etau Potungaue Mo’ui.
 • Ka ‘i he matafi ange ‘a e loa ko ‘eni kuo pau ke fakapapau’i ‘oku pukepuke (maintain) pe ‘a e Emergency Trust Funds ‘i he Pa’anga $5 miliona pe lahi hake ai ‘o fakatatau ki he Lao.

KOE HA HONO UESIA FAKA’EKONOMIKA ‘O E FONUA?

Koe faingata’a ia ko ‘eni ‘oku feongo’aki ‘i he Kolope pea kuo tau fanongo he ngaahi package ‘a e ngaahi fonua kae pehe foki ki hotau ngaahi fonua kaunga’api ka ‘oku takitaha fakatatau pe ia ki he ivi faka’ekonomika ‘o e fonua takitaha.

Koe package fakamuimui na’a ku ‘ilo kiai koe package ‘a Fisi na’e fe’unga ia moe USD$400 miliona. Pea he’ikai lava ia ketau fakahoa kiai he koe ‘ekonomika ia ‘a Fisi ‘oku liunga hongofulu ‘etau ‘ekonomika pea tau toki lava ke a’u ki he tu’unga faka’ekonomika ‘a Fisi.

Koe assessment koia kuo ‘omai ki Falepa’anga lolotonga e fakatamaki ko ‘eni ngalingali koe mole koia ‘i he ‘etau Gross Domestic Products (GDP) e fonua ‘oku fe’unga ia moe Pa’anga ‘e $60 miliona ki Sune pe ‘eni 2020.

‘I he fakafuofua koia ki he ta’u fakapa’anga 2021 kapau ‘e kei hokohoko atu pe mahaki ko ‘eni pea ‘oku fakafuofua ia ki he Pa’anga ‘e $200 miliona ‘e mole mei he GDP ‘a e fonua ‘i he ta’u fakapa’anga koia.

‘I he taimi tatau koe pa’anga humai koia ‘oku tanaki mei he tukuhau moe ngaahi me’a koia ‘aia koe fakafuofua koia ki Sune 2020 koe Pa’anga $35 ki he $40 miliona koe pa’anga ia na’e totonu ke tanaki he Pule’anga ki Sune ka he’ikai ke toe lava ia ‘o tanaki koe ‘uhinga koe uesia koia ki he fefakatau’aki moe fakataputapui ko ‘eni.

Koe Package ko ‘eni ‘oku kau ai package ki he kakai e fonua ‘oku uesia hange pe tu’u laveangofua hange koe kau Toulekeleka moe kau Faingata’a’ia (Disabilities). Kau toutai, kau ngoue, kau Takimamata moe ngaahi kupu kotoa pe ‘oku fiema’u ia ke tokoni’i kenau kei lava pe taha kotoa ‘o kei function lelei ‘i he fo’i vaha’a taimi ko ‘eni ‘aia koe fo’i mahina ‘e 3 ‘o ngata ki Sune.

Koe Patiseti koia ki he 2021 ‘e kei kau pe ai moe hoko atu e ngaahi tokoni ko ‘eni ‘o makatu’unga pe ia he tu’unga koia ‘e ‘iai Pandemic ko ‘eni. Pea ke kei fakapapau’i ‘oku kei malava pe e ngaahi kupu ko ‘eni kenau ngaue lelei atu mei he ngaahi uesia kuo fakahoko he fu’u taimi faingata’a ko ‘eni.

FAKAIKIIKI KOIA KI HE $60 MILIONA

 • Konga ‘oku Fakapa’anga fakalotofonua pehe ki he tokoni mei he Public Enterprises
 • Konga leva ‘oku fakapa’anga ia mei hotau ngaahi hoangaue mei tu’apule’anga ka ‘e toki fakaikiiki atu ‘ehe CEO moe kau ngaue mei Falepa’anga.
 • Pa’anga $9.7 miliona (22%) ‘oku fakapa’anga ia mei he Patiseti lolotonga
 • Pa’anga $3.8 miliona mei he Emergency Funds
 • Pa’anga $34.9 miliona (78%) – Tokoni ia mei he Pangike Fakalakalaka ‘Esia, Nu’usila mo ‘Aositelelia
 • Pa’anga $11.6 miliona – Tokoni fakahangatonu pe ia ki he Potungaue Mo’ui mei he Pangike Fakalakalaka ‘Esia, Nu’usila mo ‘Aositelelia.

VAHEVAHE KOIA ‘O E PA’ANGA $60 MILIONA

Na’e fakaha ‘e he CEO Potungaue Pa’anga Balwyn Fa’otusia moe kau Tokoni CEO ‘a e ngaahi vahevahe iiki koia ‘o e Pa’anga $60 miliona ki he ngaahi fakataha’anga (clusters) ‘e 9 ‘o anga pehe ni;

1) Pa’anga $22.5 miliona ki he Fakataha’anga ki he Mo’ui, Vai mo e Tauhi e Ma’á (Health, Water and Sanitation Cluster) ‘oku fakamalumalu ia he Potungaue Mo’ui.

 • Pa’anga $11.7 miliona – Preparedness & Protection
 • Pa’anga $6 miliona – Me’angaue
 • Pa’anga $4.8 miliona – Palani ngaue Potungaue Mo’ui

2) Pa’anga $22.4 miliona ki he Fakataha’anga ki he Fakaakeake Faka’ikonomika mo Fakasosiale  (Economic and Social Recovery Cluster) ‘oku fakamalumalu ia he Potungaue Pa’anga.
A. TOKONI KI HE NGAAHI PISINISI $16.4 MILIONA:

 • Pa’anga $3.4 miliona – Primary Sector Business (Ngoue, Toutai, Exporters etc.)
 • Pa’anga $3 miliona – Secondary (Private) Sector Business (Kautaha Langa, Manufacturing etc.)
 • Pa’anga $10 miliona – Tertiary Sector Business (Ngaahi pisinisi Takimamata, Transport etc.)

B. TOKONI KI HE KAU NGAUE ‘OKU UESIA ‘ENAU NGAUE (EMPLOYMENT SUPPORT) PA’ANGA $5 MILIONA

 • ‘Oku fakamalumalu e tokoni ko ‘eni ke fakahoko mei he ‘Ofisi ‘o e Retirement Fund

C. TOKONI KI HE NGAAHI KULUPU HE KOMIUNITI (COMMUNITY LIVELIHOOD) PA’ANGA 1 MILIONA

 • Ngaahi kulupu ngaue he komiuniti hange koe ngaahi kulupu lalanga mo koka’anga ‘a e kakai fefine etc.

3) Pa’anga $3.2 miliona ki he Fakataha’anga ki he Malu ‘o e Me’atokoní, pea mo e Ma’u’anga Mo’ui (Food Security and Livelihood Cluster) ‘oku fakamalumalu ia he Potungaue MAFF.

 • Pa’anga $1 miliona – ke siofia ha stocks ko ha tokateu ki he kaha’u
 • Pa’anga $2.2 miliona – Potungaue Ngoue, Me’atokoni moe Vaotata

4) Pa’anga $3.8 miliona Fakataha’anga ki he Ako (Education Cluster) ‘oku fakamalumalu ia he Potungaue Ako.

 • Ako/Sikolasipi ‘o kau ai heni ngaahi tokoni koia ki he ‘etau fanau ako ‘i muli hange koia kuo ‘osi kamata fakahoko ki he fanau ako ‘i Fisi
 • Ngaahi ako Pule’anga

5) Pa’anga $1.3 miliona ki he Fakataha’anga ki he Hao mo e Malu’i (Safety and Protection Cluster) ‘oku fakamalumalu ia he Potungaue MIA.

 • Pa’anga $100 ki he kau Toulekeleka kotoa pe (one-off payment) pea nga’unu vahe ke kamata he kamata’anga mahina kae ‘ikai koe faka’osinga e mahina.
 • Pa’anga $100 ki he kau diasbilities (one-off payment) pea vahe Ma’asi mo ‘April in advance.
 • Pa’anga $200 ki he Famili ‘oku tauhi ai fanau ‘oku tu’u laveangofua.
 • Pa’anga $0.5 miliona – Polisi Fakakolo ke tauhi malu moe ma’uma’uluta nofo fakakolo.

6) Pa’anga $1 miliona ki he Fakataha’anga ki he Ngaahi Ngaue, ‘oku ‘ikai lava ke tukú (Essential Services Cluster)

 • Tokonia polokalama malu’i tauhihao hotau ngaahi kau’afonua

7) Pa’anga $4 miliona ki he Fakataha’anga ki he Nofo’anga (Shelter Cluster) ‘oku fakamalumalu ia he Potungaue MOI

 • Teuteu e ngaahi nofo’anga ki he COVID-19 hange koe Kemi Taliai moe Kiliniki ‘i Mu’a.

8) Pa’anga $0.3 miliona ki he Fakataha’anga ki he Tekinolosia ‘o e Fetu’utaki (Telecommunications Cluster) ‘oku fakamalumalu ia he Potungaue MEIDECC.

9) Pa’anga $1.6 miliona ki he Fakataha’anga ki he Fakahoko Ngāué mo e Fakafehokotakí  (Logistics and Coordination Cluster) ‘oku fakamalumalu ia he Potungaue MOI.

 • Tokoni ‘eni ki he ngaahi ngaue’anga ‘oku nau tokoni ki he kakai ‘oku uesia hange koe Kautau ‘Ene ‘Afio, Kau Polisi, Tamate Afi moe Kolosi Kula.

©Vavau Politics Online News 2020