‘I he hiliange koia ‘a hono fakaha faka’ofisiale ‘e he Palemia Hon Dr Pohiva Tu’i’onetoa pehe ki he Minisita Pa’anga Hon Tevita Lavemaau moe CEO ‘o e Potungaue Pa’anga ‘a e Polokalama tokoni Pa’anga ‘e $60 miliona koe fakaakeake fakasosiale mo faka’ekonomika ke feau ‘a e ta’au ‘o e fokoutua COVID-19.

Na’e fu’u mahino ‘aupito pea maau ‘a hono fakamatala’i mai ‘ehe kau CEO ‘o e Potungaue Pa’anga ‘a e ngaahi fakaikiiki ki hono vahevahe koia ‘a e Pa’anga ‘e $60 miliona pea ‘oku pehe ‘ehe tokolahi ‘oku napangapanga malie pea vahevahe taau ‘eni ki he ‘elia kotoa pe ‘i he sosaieti hange koe kau toulekeleka, kau faingata’a’ia (disabilities), fanau ‘oku tu’u laveangofua, ngaahi kulupu lalanga mo koka’anga he kolo, kau Polisi, kau ngaue kuo uesia ‘enau ngaahi ngaue he COVID-19, ngaahi pisinisi etc.

‘I he mitia fakasosiale na’e fakaha ai ‘e ‘Isileli Pulu koe Fakafofonga Falealea mo Minisita malolo ‘i he Pule’anga Tonga.

“Fkfiefia hono fkmatala ‘ehe Minisita Pa’anga e anga hono vahevahe ‘oe tokoni $60 m.
kihe kakai e fonua, ‘o fkfou mai he Pule’anga. Kamata pe he ng. feitu’u ‘oku tanaki mei ai e $. Fkhaa moe anga hono vahevahe kihe ng. fiema’u vivili ‘ae kakai. ‘Ilonga ‘ae vahevahe taau moe ‘ikai filifilimanako pe li’aki ha tahaa, pehe kihe ngaue ho’ata kitu’a. Koe taliui mo’oni ‘eni ‘ae Kapineti kihe Kakai, pea ‘oku ‘ilonga ‘enau taukei ngaue he koe kau ka’ate motu’a ???

Ko ‘eku fifilii pe, pe na’e mei fefee nai kapau na’e mole Pule’anga ‘o Tu’i’onetoa kia Semisi Sika ‘o nau Kapineti. Tenau ma’u nai ‘ae taukei ngaue & faitu’uni fkpotopoto pe ‘ikai? Kohai nai na’e mei Minisita Pa’anga? Kohai nai na’anau mei ui mei tu’a kihe Kapineti?. Kae mahalo koe fokotu’utu’u pe ‘eni ‘ae ‘Eiki, ke hoko mai ha Pule’anga peheni, ‘iha fu’u taimi mohu pole fatongia peheni. ???”

‘Ikai koia pe ka na’e fakaongo mai ‘ehe kakai e fonua ‘i ha polokalama felafoaki ‘i he letio hiliange ‘a hono fakaha koia he Pule’anga ‘a e Tokoni $60 miliona. Na’a nau fakaha ‘a ‘enau fiefia lahi ‘i he ‘enau fanongo ki he fu’u tokoni lahi kuo tali ‘e he Palemia moe Kapineti pehe ki he Pule’anga ke fakahoko ma’ae kakai e fonua pehe ki he sekitoa pisinisi kotoa pe ‘i Tonga ni.

Na’e fakaha ai ‘e he tangata’eiki ia ‘e taha,

“Koe toki mo’oni ‘eni ‘a e ui koe toki Pule’anga mo’oni ‘eni ‘a e kakai…”

Na’e kau foki moe ni’ihi he hou’eiki fafine ‘i hono fakaha ‘a ‘enau fiefia he mahino ‘oku tokoni’i ‘enau ngaahi ngaue he kolo hange koe ngaahi kulupu lalanga mo koka’anga. ‘Oku fakaha e fiefia ‘a e ni’ihi ‘aki ‘enau pehe koe fuofua taimi ‘eni ke hoko ai ha me’a pehe ‘i Tonga ni mo ha fu’u tokoni faufaua pehe.

Kuo a’u ‘eni ki he kau Pisinisi mo ‘enau ngaahi Pisinisi ‘a ‘enau fiefia ‘i he fu’u Polokalama Tokoni ko ‘eni mahina 3 lolotonga ‘a e fehangahangai ‘a e ngaahi Pisinisi moe uesia koia ‘o e COVID-19 e ngaahi ngaue’anga pehe ki he ngaahi fakataputapui ka koe me’a fakafiefia ‘eni kuo fakahoko ‘ehe Palemia, Kapineti moe Pule’anga Tonga.

Na’e fakaha foki ‘ehe Tonga Chamber of Commerce ki he kau Pisinisi;

  1. Koe ngaahi tukuhau kotoa pe ‘e toloi ki he ‘aho 30 ‘o Sune 2020 tukukehe pe ‘a e PAYE.
  2. Pa’anga $5 miliona mei he Pangike Pule ‘oku ‘ave ki he Tonga Development Bank ki he polokalama noo (soft loans) ‘o e fanga ki’i pisinisi moe ngaahi kulupu.
  3. Koe allowances koia kuo ‘osi fakaha ma’ae kau Toulekeleka moe kau Faingata’a’ia.
  4. Koe kau ngaue koia kuo uesia ‘enau ngaue he COVID-19 ‘e ma’u atu e tokoni kia tekinautolu he uike kaha’u mei he Potungaue Pa’anga.
  5. Koe ngaahi allowances ki he fanau ako ‘i tu’apule’anga kuo ‘osi totongi ke tokoni ki he ‘enau nofo’anga moe me’atokoni.
  6. Ki he ngaahi Pisinisi koia ‘oku ‘amanaki ke fakatokosi’i homou kau ngaue ‘ihe COVID-19 kemou fakafonu e foomu ki he tokoni koia.

©Vavau Politics Online News 2020