Prime Minister – Hon Dr Pohiva Tu’i’onetoa

12 June 2020 Prime Minister Hon Dr Pohiva Tu’i’onetoa announced this afternoon that the government (MEIDECC and the Ministry of Health) is working hard to repatriate Tongans who are stranded overseas during the closed down of our border from the threat of COVID-19.

This is a window of opportunities to bring home all Tongans who were stranded overseas should the COVID-19 preparedness drill become a success.

Minister of MEIDECC Hon Poasi Tei

Minister of MEIDECC Hon Poasi Tei told reporters that the Committee is planning ahead for the arrival of the first fifty Tongans subjects to the success of the COVID-19 preparedness drill and the approval from the Ministry of Health.

The first fifty Tongans will be chosen from the pool of four hundred and sixty-nine plus Tongans who were registered on the government travel advisory website for repatriation (Link: https://citizensregistration.gov.to/wp/).

The DRILL

MEIDECC CEO – Paula Ma’u

MEIDECC CEO Paula Ma’u addressed the drill process of the first fifty from New Zealand through the work of the Foreign Affairs and the Embassy of Tonga in New Zealand Mr Stafford ‘Aho.

All 50 Tongans on the first flight must have a COVID-free test three days before the date of the flight. The cost of the COVID-free test in New Zealand is gone up to $300 plus and the government is still waiting to see whether New Zealand’s government can cover the costs.

The arrival at Fu’amotu Airport must be strictly secured by the Police, together with the escorting of the passengers’ bus directly to Tano’a Hotel for 14 days quarantine. Immigration and quarantine of the passengers will be done at Tano’a Hotel together with the arrival test for COVID-19.

The hotel accommodation and the meals of the passengers will be paid for by the government. If any passenger is unable to abide with the quarantine requirements, the Armed Forces will discipline that person by sending to Taliai Camp.

Hon Poasi Tei emphasised that this repatriation is only for Tongans who were stranded overseas during the closing down of our border. Tonga’s border will be closed for passenger flights up to the 12th of September 2020.

The online registration form for repatriation allowed to bring back home those who still have valid return tickets, agreed to follow and abide with the quarantine protocols, and have done a COVID-free test.

FAKAANGAANGA E PULE’ANGA KE FAKAFOKI MAI FUOFUA TOKO 50 KAKAI TONGA NA’A NAU TUKUVAKA ‘I TU’APULE’ANGA ‘OKAPAU E OLA LELEI NGAAHI POLOKALAMA TESI FAKAANGAANGA E FAKAHOKO

Kuo fakaha ‘e he Palemia Hon Dr Pohiva Tu’i’onetoa ‘oku ‘amanaki ke fakafoki mai ‘a e fuofua toko 50 e kainga Tonga ‘oku nau kei tukuvaka ‘i tu’apule’anga koe ‘uhi ko hono tapuni koia hotau kau’afonua mei he COVID-19 ‘okapau ‘e ola lelei e ngaahi polokalama ‘ahi’ahi koia ki hono fakafoki mai hotau kainga mei tu’apule’anga. Na’e fakamahino foki ‘e he Minisita MEIDECC Hon Poasi Tei, ‘a e ngaue malohi e Komiti ko ‘eni mei he MEIDECC ‘aia ‘oku Sea ai e CEO Potungaue Mo’ui Dr Siale ‘Akau’ola pea tokoni kotoa kiai kau CEO ngaahi Potungaue felave’i Pule’anga ke fakapapau’i ‘e lele lelei pe polokalama ‘ahi’ahi ko ‘eni pea ke ‘oua na’a tu’uta mai ai e vailasi kolona ki Tonga ni ‘i ha fa’ahinga ‘uhinga. Pe koe teuteu ko ‘eni ke mahino ‘oku maau ‘aupito pea toki fakaongoongo ai ki hano faka’ata mei he Potungaue Mo’ui ki ha taimi koia tenau mateuteu ai ke kamata hono fakafoki mai hotau kainga Tonga mei tu’apule’anga. Koe fili koia ‘o e toko 50 ko ‘eni ‘e fakahoko pe ia ‘e he Pule’anga fakatatau ki he ni’ihi ‘oku fu’u fiema’u kenau ‘i Tonga ni ke tokoni ki ha taimi ‘e a’u mai ai e vailasi hange koe kau Toketa moe kau Neesi ‘oku nau kei kau he tukuvaka i tu’apule’anga pehe ki he kau ngaue fakapule’anga etc.

Na’e fakaha foki ‘e he CEO ‘o e MEIDECC Paula Ma’u, koe toko 469 ‘eni na’a nau lesisita he online website ‘aia koe kakai nofo Tonga ‘eni ‘oku nau maau kenau foki mai ki Tonga ni. ‘Oku ngaue foki e Potungaue ki Muli pea moe Fakafofonga ‘o Tonga ‘i Nu’usila Stafford ‘Aho ke fakapapau’i ‘oku maau e toko 50 ko ‘eni mo fakahoko honau sivi koviti 19 ‘i he ‘aho ‘e 3 kimu’a kenau folau mai ki Tonga ni. ‘I ha tu’uta mai e vakapuna ki Tonga ni, kuo pau ke le’ohi malu ‘e he kau Polisi e mala’evakapuna pea fakahifo hangatonu pe kau pasese ki ha pasi ‘o fakafe’ao mai he kau Polisi ki he Hotele Tano’a. ‘E fakahoko fatongia ai e Tau Malu’i Fonua ki hono le’ohi mo fakapapau’i ‘oku nau talangofua kakato ki he tu’utu’uni kolonitini ‘aho 14. Ka ‘iai leva ha taha e talangata’a pea kuo pau ke fakamavahei ia ki he Kemi Taliai. Ka ‘iloange kuo ‘osi ‘a e ‘aho e 14 pea kuo pau ke toe fakahoko hano sivi faka’osi e kau pasese ‘e toko 50 ko ‘eni kimu’a kenau foki ki honau takitaha ‘api. Koe fakamole kotoa ki he ‘enau nofo he Hotele Tano’a pehe ki he ma’u me’atokoni tu’o 3 ‘i he ‘aho ‘e fua kotoa pe ia ‘e he Pule’anga Tonga. ‘Oku kei tapuni pe foki hotau kau’afonua ki he ‘aho 12 ‘o Sepitema 2020 ka koe polokalama mavahe pe ‘eni ia ke fakafoki mai hotau kainga nofo Tonga ka ‘oku nau lolotonga tukuvaka ‘i tu’apule’anga.

©VPON Media 2020