Fakafofonga Falealea malolo Vavau 16 – ‘Etuate Lavulavu

TONGA KO ‘ETA FOLAU KI FE?

 1. ‘OKU HU’U NAI KIFE ‘ETAU NGAAHI ME’A FAKALOTU PE MAFAI FAKALOTU MO FAKA’OTUA?
 2. KOE FE FEITU’U ‘OKU HU’U KIAI E MAFAI FAKAPOLITIKALE ‘I TONGA NI?
 3. ‘OKU HU’U KI FE ‘ETAU TU’UNGA FAKA’EKONOMIKA?

TALATEU:

 1. WISDOM – Koe poto faka-’Otua ‘o hange koia na’e kole ‘e Solomone ki he ‘Otua. 
 2. KNOWLEDGE –  KOE ‘ILO ‘OKU KE MA’U MEI HE AKO (FAKA’ILONGA FAKAAKO)
 3. IMPLEMENTATION – ‘O E NGAUE FAKAPOLITIKALE (TAUKEI / EXPERIENCE)

NGAAHI ME’A NA’E ‘IKAI FOAKI ‘EHE ‘OTUA KIA SOLOMONE:

 1. ‘ILO HA ME’A ‘I HE LOTO ‘OHA TANGATA
 2. HALANGA E VAKA ‘I HE TAHI
 3. HALA ‘O E MANUPUNA HE ‘ATA
 4. HALANGA ‘O E NGATA ‘I HE MAKA 

TU’UNGA FAKAPOLITIKALE ‘O TONGA NI ‘OKU FAKAVA’E IA MEI HE FOLOFOLA. 

– HE’IKAI KEU ‘ILO ‘EAU ‘A E FEITU’U ‘OKU OU ‘ALU KIAI ‘OKAPAU ‘OKU ‘IKAI KEU ‘ILO ‘EAU PE NA’A KU HA’U MEI FE?

 • MAHU’INGA KETAU MAHINO’I ‘A E FAKAVA’E ‘O E FALE.
 • KOE LILIU FAKAPOLITIKALE LAHI TAHA KUO ‘OSI FAKAHOKO ‘I TONGA NI ‘A E LILIU KOIA ‘I HE 2010.
 • MAHU’INGA KETAU ‘ILO PE NA’A TAU HA’U MEI FE?

THREE DESTINATION (TAULANGA ‘E TOLU)

 1. NA’A TAU HA’U MEI FE (TU’UNGA FAKAPOLITIKALE)

– KOE HA HONO NGAAHI MAKATU’UNGA

2. KOE HA ‘UHINGA ‘OKU TAU A’U AI ‘AHO NI KI HE TU’UNGA KOIA (LILIU POLITIKALE 2010)

– KOE HA ‘UHINGA ‘ETAU A’U MAI KI HENI

3. KO ‘ETA FOLAU LEVA KIFE?

– PEA KO ‘ETAU ‘ALU LEVA KI FE?

KOE ME’A FAKAPOLITIKALE IA ‘A TONGA NI KUO PAU KE FETAULAKI KOTOA KIAI E NGAAHI ME’A ‘E TOLU KO ‘ENI (WISDOM, KNOWLEDGE, EXPERIENCE). 

NA’E ‘IKAI KE ‘IAI HA MATA’ITOHI FAKAPOLITIKALE IA ‘A SIAOSI TUPOU 1 KA NA’E ‘IAI ‘ENE POTO FAKAPOLITIKALE NA’E FOAKI ‘EHE ‘OTUA KIAI. 

PEA HE’IKAI KE LAVA IA KETAU TO’O E FOLOFOLA MEI HE ‘ETAU POLITIKALE HE KUO ‘OSI LALANGA IA ‘O NONO’O ‘AUPITO ‘O MA’U PEA PINE’I PEA ‘OKU FU’U FAINGATA’A ‘AUPITO IA. 

KOE ‘UHINGA IA HE’IKAI MALAVA KE HU MAI HA PULE’ANGA MULI IA KENAU KUMOA ‘A TONGA NI. NA’E ‘OSI FAI PE NGAAHI FEINGA IA KIMU’A KA NA’E ‘IKAI KE LAVA IA. 

NA’E A’U PE KI HONO HANGA ‘EHE ‘OTUA ‘O FAKANOFO ‘A TUPOU 1 KOE TU’I ‘I HE MALOHI FAKA’OTUA MOE TOHITAPU. 

NA’E ‘ULUAKI LILIU E TOHITAPU HE KAU MISINALE ‘I HE TOHI KOIA E NGAAHI TU’I. KOE HA HONO ‘UHINGA? HE KOE FINANGALO IA E ‘OTUA KE ‘ULUAKI AFIO’I E TUPOU 1 HONO FATONGIA KOE TU’I HE KOE TUI KOE FAKANOFO IA MEI HE ‘OTUA. ‘OKU ‘IKAI KO HA FILI IA ‘EHE TANGATA KA KOE FAKANOFO IA ‘EHE ‘OTUA (ORDAIN). 

KOE FO’I FAKANOFO (ORDAIN) KO IA HE’IKAI KETAU LAVA KITAUTOLU KETAU TO’O KAE ‘OLEVA PE KUO NE LOTO LELEI KENE MOMOI KI HA TAHA PE KO ‘ENE PEKIA. 

‘OKU A’U PE IA KI HE TAMA TU’I KOIA HE ‘AHO NI KOE FAKANOFO PE MOIA MEI HE ‘OTUA NEONGO ‘OKU ‘IAI E NI’IHI IA ‘OKU NAU FEINGA KE TUKUHIFO, HAMUSI, FAKAMALOHI’I, TUTU, PE FANA’I ‘AKI HA ME’AFANA, PR FAKAMOVEUVEU, FAKANGALIKOVI’I PE TUKUHIFO. 

TUPOU 1: KOE NGAAHI MAFAI LALAHI ‘E 3 NA’E FOAKI KIAI

 1. MAFAI MEI HE ‘OTUA
 2. MAFAI FAKAPOLITIKALE 
 3. MAFAI FAKA’EKONOMIKA

‘OKU A’U PE IA KI HE TUKU KI LANGI PEHE KI POUONO. 

KOE NGAAHI FAKAVA’E KO ‘ENI HE ‘OKU ‘IAI HOTAU TU’I. ‘OKU HA’U E NI’IHI IA MOE FO’I LAO ‘E ONO KA ‘OKU TOTONU KE MAHINO KIA TEKINAUTOLU HOITAU FAKAVA’E.

‘OKU ‘IKAI KOE ME’A FAKA’EKONOMIKA ‘OKU PULE HE KOE MAFAI FAKAPOLITIKALE ‘OKU NE PULE’I ‘ETAU NGAAHI ME’A FAKA’EKONOMIKA. 

TU’I, HOU’EIKI MOE KAKAI – 

KOE HA ‘UHINGA ‘OKU TAU NGAUE ‘AKI AI ‘ENI? KO ‘ENE TO’O PE KO ‘ETAU HOLAFA LEVA IA HE KO TONGA NI ‘OKU IAI ‘ETAU NGAAHI POU TULIKI, POU TAFA’AKI, POU TEKETEKE, POU FATAKI, POU TULIKI etc. 

KOE NGAUE HE 2010 KOE FO’I HOLISI PE IA NA’E TUKUHIFO KA NA’E TE’EKI KE TO’O HA POU IA ‘I HE NGAAHI POU E FALE. 

TONGA KO ‘ETA FOLAU KI FE?

[Koe Polokalama Fakamaama Fakapolitikale – “Tonga ko ‘eta Folau ki fe” konga #1 pea moe Fakafofonga Falealea malolo ‘Etuate Lavulavu]

©VPON Media 2020

TONGA KO 'ETA FOLAU KIFE?

#1. TONGA KO 'ETA FOLAU KIFE pea moe Fakafofonga Falealea malolo Vava'u 16 'Etuate Sungalu Lavulavu. 'Oku fakahoko heni 'a hono fakava'e 'o e makatu'unga mahino ki he kaveinga 'o e polokalama ni – "Tonga ko 'eta folau kife"? Pea neongo 'oku matalahi e ngaahi issue ke lave'i hange koe 'ekonomika, politikale, sosiale ako moe lotu ka koe fakava'e 'eni ki he hokohoko atu e polokalama 'i he pongipongi Monite kotoa pe.Taimi tatau 'oku 'ata 'a e VPON Media ki ha fa'ahinga taha pe 'o tatau ai pe kofe tafa'aki ho tui fakapolitikale. Ka 'oku ke fie kau mai he TALANOA – LE"O 'OE KAKAI pea ke fetu'utaki mai 'i he vponmedia@gmail.com pe Tel: 021 205 0607TONGA KO 'ETA FOLAU KI FE?TONGA KO ‘ETA FOLAU KI FE?‘OKU HU’U NAI KIFE ‘ETAU NGAAHI ME’A FAKALOTU PE MAFAI FAKALOTU MO FAKA’OTUA?KOE FE FEITU’U ‘OKU HU’U KIAI E MAFAI FAKAPOLITIKALE ‘I TONGA NI?‘OKU HU’U KI FE ‘ETAU TU’UNGA FAKA’EKONOMIKA?TALATEU:WISDOM – Koe poto faka-’Otua ‘o hange koia na’e kole ‘e Solomone ki he ‘Otua. KNOWLEDGE – KOE ‘ILO ‘OKU KE MA’U MEI HE AKO (FAKA’ILONGA FAKAAKO)IMPLEMENTATION – ‘O E NGAUE FAKAPOLITIKALE (TAUKEI / EXPERIENCE)NGAAHI ME’A NA’E ‘IKAI FOAKI ‘EHE ‘OTUA KIA SOLOMONE:‘ILO HA ME’A ‘I HE LOTO ‘OHA TANGATAHALANGA E VAKA ‘I HE TAHIHALA ‘O E MANUPUNA HE ‘ATAHALANGA ‘O E NGATA ‘I HE MAKA TU’UNGA FAKAPOLITIKALE ‘O TONGA NI ‘OKU FAKAVA’E IA MEI HE FOLOFOLA. – HE’IKAI KEU ‘ILO ‘EAU ‘A E FEITU’U ‘OKU OU ‘ALU KIAI ‘OKAPAU ‘OKU ‘IKAI KEU ‘ILO ‘EAU PE NA’A KU HA’U MEI FE?MAHU’INGA KETAU MAHINO’I ‘A E FAKAVA’E ‘O E FALE.KOE LILIU FAKAPOLITIKALE LAHI TAHA KUO ‘OSI FAKAHOKO ‘I TONGA NI ‘A E LILIU KOIA ‘I HE 2010.MAHU’INGA KETAU ‘ILO PE NA’A TAU HA’U MEI FE?THREE DESTINATION (TAULANGA ‘E TOLU)NA’A TAU HA’U MEI FE (TU’UNGA FAKAPOLITIKALE)- KOE HA HONO NGAAHI MAKATU’UNGA2. KOE HA ‘UHINGA ‘OKU TAU A’U AI ‘AHO NI KI HE TU’UNGA KOIA (LILIU POLITIKALE 2010)- KOE HA ‘UHINGA ‘ETAU A’U MAI KI HENI3. KO ‘ETA FOLAU LEVA KIFE?- PEA KO ‘ETAU ‘ALU LEVA KI FE?KOE ME’A FAKAPOLITIKALE IA ‘A TONGA NI KUO PAU KE FETAULAKI KOTOA KIAI E NGAAHI ME’A ‘E TOLU KO ‘ENI (WISDOM, KNOWLEDGE, EXPERIENCE). NA’E ‘IKAI KE ‘IAI HA MATA’ITOHI FAKAPOLITIKALE IA ‘A SIAOSI TUPOU 1 KA NA’E ‘IAI ‘ENE POTO FAKAPOLITIKALE NA’E FOAKI ‘EHE ‘OTUA KIAI. PEA HE’IKAI KE LAVA IA KETAU TO’O E FOLOFOLA MEI HE ‘ETAU POLITIKALE HE KUO ‘OSI LALANGA IA ‘O NONO’O ‘AUPITO ‘O MA’U PEA PINE’I PEA ‘OKU FU’U FAINGATA’A ‘AUPITO IA. KOE ‘UHINGA IA HE’IKAI MALAVA KE HU MAI HA PULE’ANGA MULI IA KENAU KUMOA ‘A TONGA NI. NA’E ‘OSI FAI PE NGAAHI FEINGA IA KIMU’A KA NA’E ‘IKAI KE LAVA IA. NA’E A’U PE KI HONO HANGA ‘EHE ‘OTUA ‘O FAKANOFO ‘A TUPOU 1 KOE TU’I ‘I HE MALOHI FAKA’OTUA MOE TOHITAPU. NA’E ‘ULUAKI LILIU E TOHITAPU HE KAU MISINALE ‘I HE TOHI KOIA E NGAAHI TU’I. KOE HA HONO ‘UHINGA? HE KOE FINANGALO IA E ‘OTUA KE ‘ULUAKI AFIO’I E TUPOU 1 HONO FATONGIA KOE TU’I HE KOE TUI KOE FAKANOFO IA MEI HE ‘OTUA. ‘OKU ‘IKAI KO HA FILI IA ‘EHE TANGATA KA KOE FAKANOFO IA ‘EHE ‘OTUA (ORDAIN). KOE FO’I FAKANOFO (ORDAIN) KO IA HE’IKAI KETAU LAVA KITAUTOLU KETAU TO’O KAE ‘OLEVA PE KUO NE LOTO LELEI KENE MOMOI KI HA TAHA PE KO ‘ENE PEKIA. ‘OKU A’U PE IA KI HE TAMA TU’I KOIA HE ‘AHO NI KOE FAKANOFO PE MOIA MEI HE ‘OTUA NEONGO ‘OKU ‘IAI E NI’IHI IA ‘OKU NAU FEINGA KE TUKUHIFO, HAMUSI, FAKAMALOHI’I, TUTU, PE FANA’I ‘AKI HA ME’AFANA, PR FAKAMOVEUVEU, FAKANGALIKOVI’I PE TUKUHIFO. TUPOU 1: KOE NGAAHI MAFAI LALAHI ‘E 3 NA’E FOAKI KIAIMAFAI MEI HE ‘OTUAMAFAI FAKAPOLITIKALE MAFAI FAKA’EKONOMIKA‘OKU A’U PE IA KI HE TUKU KI LANGI PEHE KI POUONO. KOE NGAAHI FAKAVA’E KO ‘ENI HE ‘OKU ‘IAI HOTAU TU’I. ‘OKU HA’U E NI’IHI IA MOE FO’I LAO ‘E ONO KA ‘OKU TOTONU KE MAHINO KIA TEKINAUTOLU HOITAU FAKAVA’E.‘OKU ‘IKAI KOE ME’A FAKA’EKONOMIKA ‘OKU PULE HE KOE MAFAI FAKAPOLITIKALE ‘OKU NE PULE’I ‘ETAU NGAAHI ME’A FAKA’EKONOMIKA. TU’I, HOU’EIKI MOE KAKAI – KOE HA ‘UHINGA ‘OKU TAU NGAUE ‘AKI AI ‘ENI? KO ‘ENE TO’O PE KO ‘ETAU HOLAFA LEVA IA HE KO TONGA NI ‘OKU IAI ‘ETAU NGAAHI POU TULIKI, POU TAFA’AKI, POU TEKETEKE, POU FATAKI, POU TULIKI etc. KOE NGAUE HE 2010 KOE FO’I HOLISI PE IA NA’E TUKUHIFO KA NA’E TE’EKI KE TO’O HA POU IA ‘I HE NGAAHI POU E FALE. TONGA KO ‘ETA FOLAU KI FE?

Dikirim oleh VPON Media pada Minggu, 09 Agustus 2020