MAFAI & MAFAI PULE: TUFUNGA:

Palofesa Dr Siosiua Lafitani

Hingoa na’e ‘oange ‘ehe Ha’a Tu’i Tonga ‘i he senituli 9 moe 10 ki he Ha’a Lo’au ‘o fakatenetene ‘aki kinautolu koe kau Tufunga fonua. Ko honau fatongia ko ‘enau fale’i aofangatuku e Ha’a Tu’i Tonga ‘i he ngaahi tu’utu’uni lalahi ‘oku fiema’u ke saupulu mo tufunga’i (me’a fakamatelia, fakasosiale, faka’atamai moe mafai pule) fekau’aki pea moe Pule’anga Fakatu’i fakalukufua ‘o e ‘aho koia pea moe Pule’anga hau. Na’e fuofua ‘asi e tufunga fonua ‘ia Tangaloa Tufungafonua pea mo Tangaloa ‘Atulongolongo. Ko kinaua na’e pehe koia na’a na laku momo hifo ki mamani ‘o kamata’i ai ‘a e fo’i fakatupu koia hono ua ‘o tupu ai ki’i motu koia ko ‘Ata he ‘osi hono fusi ‘e Maui he fo’i talanoa fananga koia. Koe fo’i lea koia koe TU ‘oku tatau pe ‘a hono ‘uhinga moe fo’i lea koe TO pehe ki he fo’i lea koe TA. ‘Oku nau uho kehekehe ka ‘oku nau fuo tatau. ‘Oku fuo tatau he ‘oku ‘uhinga pe ki ha me’a ‘oku ngaohi pe fakafuo.Koe TUfunga ‘oku ofi pe ia he TAfunga pea moe TOfunga ‘aia ko ‘etau hanga ‘o fa’u ha fo’i funga ke faka’ofo’ofa he koe sivilaise ‘a Tonga na’e sivilaise funga ‘aia ‘oku ‘iloa koe SIA. Ko ‘etau fa’u mo fakafuo ha funga ke faka’ofo’ofa

FONUA:
Koe fonua ‘oku ‘uhinga ia ko ‘etau sivilaise moe maa’imoa ‘a Ha’a Lo’au na’e ‘ikai ke ‘ai pe ia ki ha fo’i Ha’a pe fa’ahinga ‘e taha ka na’e fai ma’u pe ia ma’ae fonua. Koe talanoa koia e kau fa’u hisitolia mei muli ‘oku lahi e ngaahi me’a ‘oku hala ai koe ‘uhi koe anga ‘enau fa’ahinga faka’ata koia ‘etau sivilaise. Na’e ‘ikai ke mahino kia kinautolu ‘a e fihifihi koia ‘etau sivilaise he nofo ‘a e **HA’A ‘oku ‘i loto ai e KAINGA, ‘oku ‘i loto ai e FA’AHINGA pea ‘oku ‘i loto ai e ‘API. ‘Aia ko hotau FA’UNGA ‘oku ‘alu ki ‘olunga (horizontal) pea ‘alu fakatafa’aki. Ko ‘ene ‘alu ki ‘olunga ‘oku ne hanga ‘o fokotu’utu’u kitautolu pea ko ‘ene ‘alu ki he tafa’aki ‘oku hanga leva ‘e he Ha’a ‘o puke kitautolu. **Pea koe tonounou ia ‘a ‘etau tufunga fonua na’e fakahoko ‘i he 2010.**Koe fonua ‘oku ‘uhinga ia ki ha me’a ‘oku fonu pea toe tafe atu. Ko hono tanaki koia e ‘a’ ‘i he fonua ‘a’ ‘oku ‘uhinga ia ‘oku mofele atu. Movete atu. Ko ha me’a ‘ou fonua pea tafe atu. Ko ‘etau sivilaise ko ‘etau mate ma’ae fonua ka ‘oku ‘ikai ko ha Ha’a pe (particular class). Ko ‘etau puke ‘a e fonua.

LO’AU:
1. Koe hingoa ‘o e fo’i Ha’a na’e pehe na’a nau tu’uta mai he senituli hiva ki Tonga moe fa’ahinga poto moe ‘ilo na’e te’ekiai ke mata ia he Tu’i Tonga he taimi koia. 2. ‘Oku ‘uhinga e Lo’au ki ha fa’ahinga tufunga fonua pe saupulu ‘oha Tu’i ‘iha fo’i kuonga. Eg. Na’e lo’au pe tufunga fonua ‘a Tupou ‘uluaki mo Kuini Salote hona kuonga. Na’a na mokoi ke fakahoko ha tufunga fonua pe lo’au ki he fonua. Na’e lele mai e tufunga fonua mei he senituli 9 ‘o ngata ‘I he senituli 17 pea ko ‘ene toe fuofua ‘asi pe ‘a e fo’I lea tufunga fonua ia ‘ia Tupou ‘uluaki ‘o pehe koe Tufunga fonua ‘a Tupou ‘uluaki. Na’e toe ‘asi pe tufunga fonua ‘a Lo’au ia Kuini Salote. Pea koe tufunga fonua ia ‘oku toe hoko atu ‘e he Poate moe ‘Univesiti ‘a Lo’au.

FA’UNGA E HA’A MOE KAINGA:
Koe fo’i fa’unga koia e HA’A moe KAINGA na’e fakatoka ia kimu’a ‘ia Tu’i Tonga ‘Aho’eitu. Koe kau Lo’au moe kau Tangaloa pea mo Havea Hikule’o pea neongo pe na’a nau tau ‘ai koe ngaahi ‘otua ka ko hono mo’oni koe kakai na’a nau mafai lahi, mafai pulelahi, mafai’ia. ‘Aia na’a tau ‘oange fakalangilangi ‘o pe he ‘oku nau ki’I kehe ange. Vahevahe fo’i mamani ‘i ono’aho koe lolofonua, koe mama koe langi koe pulotu. Koe Phd koia ‘a Dr ‘Okusitino Mahina koe blueprint ia ketau fakasiosio atu kiai. Koe ‘ULUMOTU’A moe FAHU na’e ‘osi fakatoka pe ia kimu’a pea a’u mai ki he kuonga koia ‘o ‘Aho’eitu ko hono fakama’u ia ‘o e ngaahi matalalava ‘aia na’e fa’u mai ia he fo’I founga pule koe mama mo langi.Pea ‘i hono fakava’e koia e fuo ‘o e HA’A moe KAINGA ‘oku ‘ikai pe ke toe liliu ia. Koe contents pe UHO ‘oku feliliuaki. Hange koia ‘oku tau a’u mai ki he ‘aho ni ‘oku hu mai e Capitalist moe temokalati ka ‘oku ‘ikai ke ngaue e FUO ia. Koe fo’i FA’UNGA koia kuo ‘osi fokotu’u ‘ehe ‘etau fanga kui ‘oku kei ha’u pe ia. Pea na’e hanga leva ‘e Taufa’ahau ‘o toe fokotu’utu’ufo’ou ‘I he loto’I konisitutone. Koe HA’A moe KAINGA moe FA’AHINGA ‘oku fufu ia ‘ihe loto’i konisitutone pea moe fa’unga pule ka ‘oku ‘ikai ke ‘ilo ia he kau mataotao muli. Koe fo’i Tufunga ia na’e fiema’u ketau keli ki he ‘uto koia ‘o Maui kae lava ketau lava ‘o tufunga’i mei ai mei he me’a koia na’e ngata ai ‘a Taufa’ahau.

TUFUNGA FONUA 2010:
Koe ‘aho ni foki ia talu mei he 2010 na’a tau hanga ‘etautolu ia ‘o veteki mo maumau’i ‘etautolu ia koe ‘uhinga ko ‘etau ta’e’ilo ki he fa’unga na’e ‘osi fa’u. Ko ‘ene to’o pe ngaahi hingoa ia koe Westminister moe Nobility ‘o hange koe fokotu’utu’u ‘a Westminister. **Koe Tu’i, Hou’eiki moe Kakai na’e ‘ikai ko ha fo’i fokotu’utu’u ia kia kitautolu ka koe fo’i hierarchy koia na’e hanga ‘e Tupou 1 ‘o fufu ‘i loto ‘a e HA’A moe KAINGA. ‘Osi pe ‘ene fo’i fokotu’utu’u koia pea ne toe hanga leva ‘o fokotu’utu’ufo’ou e fonua ‘a e fo’i fa’unga koia ‘i tu’a – **HA’A, KAINGA, FA’AHINGA.‘Oku tau pehe ‘etautolu ia na’e liukava’i e FUO moe tefito’i fakakaukau ka ‘oku ‘ikai. Ko ‘etau ta’e’ilo pe ‘oku tau talanoa pehe ai ka ko ‘etau fo’i puke koia mei he HA’A TU’ITONGA, HA’A TU’ITAKALAUA, KAU MAUI KI HA’A LO’AU, KIA ‘AHO’EITU, KANOKUPOLU, TUPOU ‘ULUAKI ki he ‘aho ni, ‘oku ‘ikai ke ue’i FUO. Koe details pe uho na’e fetongitongi. Na’e ‘osi ‘iai e MAFAI ia ‘ia Taufa’ahau kene hanga ‘o tamate’i e HA’A MOE KAINGA ‘i loto ‘i he FA’UNGA ka na’e ‘ikai. Kuo tau pehe foki ia ‘etautolu ko ‘etau me’a ka koe tu’utu’uni ia ‘a Tupou 1 moe Tautahi ‘aia na’e fai ia he mata e povai moe tao. Koe tufunga fonua ‘a Tupou 1 na’e kei ‘i loto pe ai HA’A moe KAINGA ‘o a’u pe ki hotau Falealea.

FAKALELEI FAKAPOLITIKALE:
Koe fo’i saupulu pe koe fo’i tufunga fonua. “Uufi lelei e ngaue” – ‘Uufi kovi kovi e fatongia”Koe fo’i angi ia ‘oku ou ‘oatu ki he fo’i saupulu he 2010 “Uufi kovi e fatongia” aia na’e ‘alu kovi pea ‘oku tau kei ‘alu hala ai pe he aho ni. ‘Oku ‘ikai koe tufunga fonua ia ‘a ‘etau fakakaukau ke to’o mai e fo’i fakakaukau koe temokalati ‘oku ‘ikai ke ‘ilo kiai ha taha pea tau ‘ai ke mono fakamalohi’i mai ki loto. “Tukuatu tukuatu mamalie pe pea pau” (Milolua)“Tukuatu tukuatu fakavave’i pea pau” – ‘oku ‘ikai ke fu’u mama’o ia mei he fakatamulu. Milolua a Pilinisesi Latufuipeka ‘oku ‘ai ke faka’ofo’ofa (beauty) ‘o hange koe talanoa ‘a Mahina, fai pe ke faka’ofo’ofa he ko hotau anga fakafonua ia. Koe 2010 na’e tukuatu tukuatu fakavave’i kae pau – pea ma’u ai e palaku ‘a ‘eni koe ‘oku tau ngangau’ulu ai he ‘aho ni koe ola ia ‘o e 2010 he na’e hala e ‘uhinga pea hala e founga ke fai ‘aki. ‘Oku ‘ikai keu peheatu au ia ‘oku ou ta’etui kiai he na’e ‘oatu e ngaahi me’a mei ‘Atenisi pea ‘oatu moe ngaahi me’a mei he Lo’au ka ko ‘eku fakamatala ‘Oku toe fiema’u ia ke saupulu mo toe tufunga’i e fonua he na’e ‘u’ufi kovi e ngaue. Na’e hala ‘a hono malanga’i e ‘UHINGA tufunga fonua 2010 pea hala moe FOUNGA. Koe founga kotoa pe na’e fai ia he teke fakatemokalati na’e hala ‘o a’u ki he ‘aho ni.

FAKAPAATI: Teke koia fakakaukau e PAATI
Koe ngaue’aki koia e ‘ai paati koe fu’u fo’i ‘ai noa’ia pe ia he koe ‘ai pe ia ke fakamoveuveu’i e fonua mo ‘ai ke movete kae lava ‘o fai e fo’I me’a koia na’e fiema’u.Na’e ‘ikai ke ‘ai e paati ki he ‘ulungaanga totonu koia e paati pea mei ai ki he aho ni, ‘oku ‘ikai ke ‘asi ha paati ia he ‘etau konisitutone pe koe lao pe polisii, hala he fika moe laukonga. Na’e ‘ikai ke fakahu ‘e Tupou 1 e paati mo Baker he na’e ‘iai ‘ene ‘uhinga kiai. Ko ‘ene ‘uhinga ketau nofo pe ‘i he HA’A moe KAINGA ‘ihe loto Falealea. Na’e fakamanatu mai e Tupou IV ‘oku ‘ikai ko ha falealea e fakafekiki ka koe falealea ‘o e talanoa. To’o e Nobility kae ‘asi mai e HA’A. To’o e Fakafofonga e kakai he koe fu’u foi me’a muli ia kae ‘asi mai e KAINGA. Na’e ‘osi ‘iai pe ngaahi Paati fakapolitikale ia ‘a ‘Amelika, Pilitania mo Falanise he taimi koia na’e fa’u ai e Tupou 1 ‘etau FA’UNGA ka koe ha na’e ‘ikai kene hanga ai ‘o fakakau e Paati? He koe ‘uhinga tetau ke he ‘oku ikai hoa ia moe FA’UNGA e HA’A moe KAINGA. Koe fa’unga e HA’A moe KAINGA ‘oku folaloa e fala pea ‘oku ui e fono katau TALANOAhe funga ‘o e melino moe fe’ofa’aki. Kamata pe ‘ai noa’ia ia ‘ehe Palemia kuo pekia pea tapu moia he kuo pekia, ‘a ‘ene fakahu mai fu’u fo’i fakakaukau koia ‘o e paati.

HALA HONO FAKAHU E FAKAPAATI KI HE FU’U FO’I FA’UNGA FAKAKONISITUTONE MO FALEALEA:
Na’a mau ‘osi kole (submission) atu he 2008 ‘o kole atu ke ‘oua ‘e ‘ai e fakapaati he tetau ‘auha ai. Koe fonua ‘ena ia (Tonga) na’e matua’i. Ko kitautolu e loloa taha ‘i mamani Pule’anga Fakatu’i meia ‘Aho’eitu ‘oku te’ekiai ke to. Ko hono ‘uhinga ia e sio fakatufunga fonua ‘o hange koe sio koia he mala’e e Lao ‘oku ‘iai e me’a koe precedent moe unprecedent. Koe precedent ko ‘etau sio ki he ngaahi me’a na’e hoko he kuohili ke ‘omai ke fakatonutonu ‘aki e lolotonga ni. Koe precedent koia he hisitolia ‘o Pilitania ‘oku ‘alu ia ‘o ‘ikai hano ngata’anga ‘ona ia. ‘Alu pe ia kimui ‘o a’u kia King Auther ‘o to’o mai keisi koia ke fakatonutonu ‘aki. Koe fonua ia koe ‘oku ‘iai honau ‘atamai koe fonua ia ‘oku sivilaise pea na’e fa’u pehe kitautolu.


‘Ai’ainoa’ia pe Paati pea ‘oku kei lelevai pe paati ‘i Tonga ‘o a’u mai ki he ‘aho ni. ‘Ikai ke ‘iai hano fa’unga, ‘ikai ke ‘aia hano me’a he konisitutone ‘i he 2010, ‘ikai ke ‘iai hano me’a kimu’a he 2010, ‘ikai ke ‘iai ha lao, ‘ikai ke ‘iai ha regulation, ‘ikai ke ‘iai ha policy, you name it. ‘Oku lelelele vai pe paati ia talu mei he kamata’anga he na’e ‘omai pe ia ke lele vai mo lele noa’ia pea kuo aafe atu Hou’eiki Nopele kiai ta’e’ilo he ‘oku ‘ikai fiema’u ia kenau afe. ‘Oku fiema’u ia kenau tu’uma’u, toe fokotu’u moe ‘u paati pea afe katoa kiai ki he lele vai ‘o tau lelelelevai ai pe ‘o a’u mai ki he ‘aho ni. Ko ‘etau huke’i hake pe konisitutone ‘a Nu’usila mo ‘Aositelelia ‘oku ‘asi hake ai paati. Ka ko ‘etau huke’i hake ‘etau konisitutone ‘oku ‘ikai ke ‘asi hake ai ha paati koe fu’u fo’i noa pe. Ka koe ha ‘oku tau ‘ai ai ke fakalele ‘aki e fonua e fu’u fo’I noa?Koe fiema’u ‘a e Lo’au ke fai e saupulu, ‘oku ‘ikai ke toe fiema’u ia ke toe ‘omai ha MAFAI ia ‘o hange koia ‘oku fai ‘ehe Pule’anga ko ‘eni. ‘Oku ‘iai ‘enau vaivai’anga Pule’anga ko ‘eni ka teu toki lave kiai ka ‘oku ‘iai honau fo’i malohinga KO ‘ENAU HANGA ‘O NGAUE’I ‘A E FO’I ME’A KOIA NA’E ‘OSI TUKU MAI. Pea ta koe ‘oku ngaue pe ia kae talamai he PTOA ia moe Pule’anga ki mu’a ‘oku ‘ikai ke toe ngaue.

TEKE FAKATEMOKALATI:
Koe teke fakatemokalati ia na’e talu ‘ene kamata mo ‘ene ngaue’aki fo’i me’a koe fakaloto’i. Koe fakaloto’i ‘oku fai ‘aki ia fo’i me’a ‘e 2 koe LOI moe KAKAA. Talu ‘ene ha’u e fakapaati moe ngaue’aki pe LOI moe KAKAA pea ‘oku ‘ikai ke fai ha fakamaama ia.

TUFUNGA FONUA
1. KULUPU TU’IPELEHAKE (Dr Steven Halapua)
2. KULUPU ‘AKILISI POHIVA
3. KULUPU ‘A FELETI SEVELE moe Pule’anga ‘aho koia.
Koe loto kakai ia koe fakaloto’i he na’e ‘ikai koe talanoa fakatonga ia. Na’e ‘ikai ke fai ha fakamaama ia ki he kakai ka koe fakaloto’i pe ke fai e liliu. Pea koe fakamo’oni leva ‘eni. ‘Oku hange fanga ki’I kulupu pe paati politikale ia ha fanga ki’I Siasi pe Kolisi Tutuku ‘enau takitaha mamahi’i ‘ene ki’i kulupu. Na’e fokotu’u koia e Kulupu temokalati ihe 1993 na’a mau hanga ‘emautolu ia mo Futa Helu ‘o fakafepaki’i mei ‘Atenisi pea na’e ‘iai ‘uhinga e tolu; 1. Na’e fokotu’u e paati ia te’eki ke fai ha talanoa ia moe kakai. 2. ‘Oku ta’efakakonisitutone3. Pea ‘e moveuveu ai kakai.Ka na’a nau hoko atu pe kianutolu ia ‘o fokotu’u e Paati pea fakaangai mai kimautolu.

KOE HA ME’A KUO FAI HE PAATI ki he FONUA?
‘Oku nau hanga ‘enautolu ia ‘o ‘omai me’a ‘oku te’eki ketau sio kitautolu ia ai he fulikivanu moe palaku. Koe ngaahi paati koia he aho ni hange koe Paati ‘a e Kakai koe ngaahi paati PTOA kotoa pe he ‘oku nau muimui kotoa pe he fo’i me’a na’e ‘ai noa’ia pe ia.
1. ‘Osi tu’u e Paati ka ‘oku nau kei lele vai pe
2. Koe manuekaho ‘oku kei lea – Kuini Salote
Toki hoko atu he konga #2:

[TUFUNGA FONUA ‘A LO’AU pea mo Palofesa Dr Siosiua Lafitani – Konga #1]
©VPON Media 2020

TUFUNGA FONUA 'A LO'AU

#1 – TUFUNGA FONUA 'A LO'AU pea mo Palofesa Dr Siosiua Lafitani pea mei he 'Univesiti Lo'au. Koe talateu moe fakatoka 'o e polokalama TUFUNGA FONUA 'A LO'AU 'i he 'ene felave'i fakaako pea mo fakapolitikale mo Tonga. Note: Kole fakamolemole atu ki he paloapalema fakatekinolosia 'o 'ikai ke ongolelei e vitio. Temau feinga ke fakalelei'i ki he 'etau polokalama ka hoko. Koe fakamatala 'ena 'a e Palofesa 'oku hiki atu 'i lalo kemou laukonga ai kapau oku ikai ke ongo lelei atu ene fakamatala.MANATU 'oku 'ata 'a e VPON Media ki ha fa'ahinga taha pe 'o tatau ai pe kofe tafa'aki ho tui fakapolitikale. Ka 'oku ke fie kau mai he TALANOA AKO MO POLITIKALE – LE'O 'OE KAKAI pea ke fetu'utaki mai ki he vponmedia@gmail.com pe Tel: 021 205 0607TUFUNGA FONUA ‘A LO’AU: MAFAI & MAFAI PULETUFUNGA:Hingoa na’e ‘oange ‘ehe Ha’a Tu’i Tonga ‘i he senituli 9 moe 10 ki he Ha’a Lo’au ‘o fakatenetene ‘aki kinautolu koe kau Tufunga fonua.Ko honau fatongia ko ‘enau fale’i aofangatuku e Ha’a Tu’i Tonga ‘i he ngaahi tu’utu’uni lalahi ‘oku fiema’u ke saupulu mo tufunga’i (me’a fakamatelia, fakasosiale, faka’atamai moe mafai pule) fekau’aki pea moe Pule’anga Fakatu’i fakalukufua ‘o e ‘aho koia pea moe Pule’anga hau. Na’e fuofua ‘asi e tufunga fonua ‘ia Tangaloa Tufungafonua pea mo Tangaloa ‘Atulongolongo. Ko kinaua na’e pehe koia na’a na laku momo hifo ki mamani ‘o kamata’i ai ‘a e fo’i fakatupu koia hono ua ‘o tupu ai ki’i motu koia ko ‘Ata he ‘osi hono fusi ‘e Maui he fo’i talanoa fananga koia. Koe fo’i lea koia koe TU ‘oku tatau pe ‘a hono ‘uhinga moe fo’i lea koe TO pehe ki he fo’i lea koe TA. ‘Oku nau uho kehekehe ka ‘oku nau fuo tatau. ‘Oku fuo tatau he ‘oku ‘uhinga pe ki ha me’a ‘oku ngaohi pe fakafuo.Koe TUfunga ‘oku ofi pe ia he TAfunga pea moe TOfunga ‘aia ko ‘etau hanga ‘o fa’u ha fo’I funga ke faka’ofo’ofa he koe sivilaise ‘a Tonga na’e sivilaise funga ‘aia ‘oku ‘iloa koe SIA. Ko ‘etau fa’u mo fakafuo ha funga ke faka’ofo’ofaFONUA:Koe fonua ‘oku ‘uhinga ia ko ‘etau sivilaise moe maa’imoa ‘a Ha’a Lo’au na’e ‘ikai ke ‘ai pe ia ki ha fo’i Ha’a pe fa’ahinga ‘e taha ka na’e fai ma’u pe ia ma’ae fonua. Koe talanoa koia e kau fa’u hisitolia mei muli ‘oku lahi e ngaahi me’a ‘oku hala ai koe ‘uhi koe anga ‘enau fa’ahinga faka’ata koia ‘etau sivilaise. Na’e ‘ikai ke mahino kia kinautolu ‘a e fihifihi koia ‘etau sivilaise he nofo ‘a e HA’A ‘oku ‘I loto ai e KAINGA, ‘oku ‘I loto ai e FA’AHINGA pea ‘oku ‘I loto ai e ‘API. ‘Aia ko hotau FA’UNGA ‘oku ‘alu ki ‘olunga (horizontal) pea ‘alu fakatafa’aki. Ko ‘ene ‘alu ki ‘olunga ‘oku ne hanga ‘o fokotu’utu’u kitautolu pea ko ‘ene ‘alu ki he tafa’aki ‘oku hanga leva ‘e he Ha’a ‘o puke kitautolu. Pea koe tonounou ia ‘a ‘etau tufunga fonua na’e fakahoko ‘I he 2010.Koe fonua ‘oku ‘uhinga ia ki ha me’a ‘oku fonu pea toe tafe atu. Ko hono tanaki koia e ‘a’ ‘i he fonua ‘a’ ‘oku ‘uhinga ia ‘oku mofele atu. Movete atu. Ko ha me’a ‘ou fonua pea tafe atu. Ko ‘etau sivilaise ko ‘etau mate ma’ae fonua ka ‘oku ‘ikai ko ha Ha’a pe (particular class). Ko ‘etau puke ‘a e fonua.LO’AU:1. Koe hingoa ‘o e fo’i Ha’a na’e pehe na’a nau tu’uta mai he senituli hiva ki Tonga moe fa’ahinga poto moe ‘ilo na’e te’ekiai ke mata ia he Tu’i Tonga he taimi koia. 2. ‘Oku ‘uhinga e Lo’au ki ha fa’ahinga tufunga fonua pe saupulu ‘oha Tu’i ‘iha fo’i kuonga. Eg. Na’e lo’au pe tufunga fonua ‘a Tupou ‘uluaki mo Kuini Salote hona kuonga. Na’a na mokoi ke fakahoko ha tufunga fonua pe lo’au ki he fonua. Na’e lele mai e tufunga fonua mei he senituli 9 ‘o ngata ‘I he senituli 17 pea ko ‘ene toe fuofua ‘asi pe ‘a e fo’I lea tufunga fonua ia ‘ia Tupou ‘uluaki ‘o pehe koe Tufunga fonua ‘a Tupou ‘uluaki. Na’e toe ‘asi pe tufunga fonua ‘a Lo’au ia Kuini Salote. Pea koe tufunga fonua ia ‘oku toe hoko atu ‘e he Poate moe ‘univesiti ‘a Lo’au. FA’UNGA E HA’A MOE KAINGA:Koe fo’i fa’unga koia e HA’A moe KAINGA na’e fakatoka ia kimu’a ‘ia Tu’i Tonga ‘Aho’eitu. Koe kau Lo’au moe kau Tangaloa pea mo Havea Hikule’o pea neongo pe na’a nau tau ‘ai koe ngaahi ‘otua ka ko hono mo’oni koe kakai na’a nau mafai lahi, mafai pulelahi, mafai’ia. ‘Aia na’a tau ‘oange fakalangilangi ‘o pe he ‘oku nau ki’I kehe ange. Vahevahe fo’I mamani ‘I ono’aho koe lolofonua, koe mama koe langi koe pulotu. Phd koia ‘a Dr ‘Okusitino Mahina koe blueprint ia ketau fakasiosio atu kiai. Koe ‘ULUMOTU’A moe FAHU na’e ‘osi fakatoka pe ia kimu’a pea a’u mai ki he kuonga koia ‘o ‘Aho’eitu ko hono fakama’u ia ‘o e ngaahi matalalava ‘aia na’e fa’u mai ia he fo’I founga pule koe mama mo langi.Pea ‘I hono fakava’e koia e fuo ‘o e HA’A moe KAINGA ‘oku ‘ikai pe ke toe liliu ia. Koe contents pe UHO ‘oku feliliuaki. Hange koia ‘oku tau a’u mai ki he ‘aho ni ‘oku hu mai e Capitalist moe temokalati ka ‘oku ‘ikai ke ngaue e FUO ia. Koe fo’i FA’UNGA koia kuo ‘osi fokotu’u ‘ehe ‘etau fanga kui ‘oku kei ha’u pe ia. Pea na’e hanga leva ‘e Taufa’ahau ‘o toe fokotu’utu’ufo’ou ‘I he loto’I konisitutone. Koe HA’A moe KAINGA moe FA’AHINGA ‘oku fufu ia ‘ihe loto’i konisitutone pea moe fa’unga pule ka ‘oku ‘ikai ke ‘ilo ia he kau mataotao muli. Koe fo’I Tufunga ia na’e fiema’u ketau keli ki he ‘uto koia ‘o Maui kae lava ketau lava ‘o tufunga’i mei ai mei he me’a koia na’e ngata ai ‘a Taufa’ahau. TUFUNGA FONUA 2010Koe ‘aho ni foki ia talu mei he 2010 na’a tau hanga ‘etautolu ia ‘o veteki mo maumau’i ‘etautolu ia koe ‘uhinga ko ‘etau ta’e’ilo ki he fa’unga na’e ‘osi fa’u. Ko ‘ene to’o pe ngaahi hingoa ia koe Westminister moe Nobility ‘o hange koe fokotu’utu’u ‘a Westminister. Koe Tu’i, Hou’eiki moe Kakai na’e ‘ikai ko ha fo’i fokotu’utu’u ia kia kitautolu ka koe fo’i hierarchy koia na’e hanga ‘e Tupou 1 ‘o fufu ‘i loto ‘a e HA’A moe KAINGA. ‘Osi pe ‘ene fo’I fokotu’utu’u koia pea ne toe hanga leva ‘o fokotu’utu’ufo’ou e fonua ‘a e fo’i fa’unga koia ‘i tu’a – HA’A, KAINGA, FA’AHINGA.‘Oku tau pehe ‘etautolu ia na’e liukava’i e FUO moe tefito’I fakakaukau ka ‘oku ‘ikai. Ko ‘etau ta’e’ilo pe ‘oku tau talanoa pehe ai ka ko ‘etau fo’i puke koia mei he HA’A TU’ITONGA, HA’A TU’ITAKALAUA, KAU MAUI KI HA’A LO’AU, KIA ‘AHO’EITU, KANOKUPOLU, TUPOU ‘ULUAKI ki he ‘aho ni, ‘oku ‘ikai ke ue’i FUO. Koe details pe uho na’e fetongitongi. Na’e ‘osi ‘iai e MAFAI ia ‘ia Taufa’ahau kene hanga ‘o tamate’i e HA’A MOE KAINGA ‘i loto ‘i he FA’UNGA ka na’e ‘ikai. Kuo tau pehe foki ia ‘etautolu ko ‘etau me’a ka koe tu’utu’uni ia ‘a Tupou 1 moe Tautahi ‘aia na’e fai ia he mata e povai moe tao. Koe tufunga fonua ‘a Tupou 1 na’e kei ‘i loto pe ai HA’A moe KAINGA ‘o a’u pe ki hotau Falealea. FAKALELEI FAKAPOLITIKALE:Koe fo’i saupulu pe koe fo’i tufunga fonua. “Uufi lelei e ngaue” – ‘Uufi kovi kovi e fatongia”Koe fo’i angi ia ‘oku ou ‘oatu ki he fo’i saupulu he 2010 “Uufi kovi e fatongia” aia na’e ‘alu kovi pea ‘oku tau kei ‘alu hala ai pe he aho ni. ‘Oku ‘ikai koe tufunga fonua ia ‘a ‘etau fakakaukau ke to’o mai e fo’I fakakaukau koe temokalati ‘oku ‘ikai ke ‘ilo kiai ha taha pea tau ‘ai ke mono fakamalohi’i mai ki loto. “Tukuatu tukuatu mamalie pe pea pau” (Milolua)“Tukuatu tukuatu fakavave’i pea pau” – ‘oku ‘ikai ke fu’u mama’o ia mei he fakatamulu. Milolua a Pilinisesi Fusipala ‘oku ‘ai ke faka’ofo’ofa (beauty) ‘o hange koe talanoa ‘a Mahina, fai pe ke faka’ofo’ofa he ko hotau anga fakafonua ia. Koe 2010 na’e tukuatu tukuatu fakavave’I kae pau – pea ma’u ai e palaku ‘a ‘eni koe ‘oku tau ngangau’ulu ai he ‘aho ni koe ola ia ‘o e 2010 he na’e hala e ‘uhinga pea hala e founga ke fai ‘aki.‘Oku ‘ikai keu peheatu au ia ‘oku ou ta’etui kiai he na’e ‘oatu e ngaahi me’a mei ‘Atenisi pea ‘oatu moe ngaahi me’a mei he Lo’au ka ko ‘eku fakamatala ‘Oku toe fiema’u ia ke saupulu mo toe tufunga’i e fonua he na’e ‘u’ufi kovi e ngaue. Na’e hala ‘a hono malanga’i e ‘UHINGA tufunga fonua 2010 pea hala moe FOUNGA. Koe founga kotoa pe na’e fai ia he teke fakatemokalati na’e hala ‘o a’u ki he ‘aho ni. E.G. Teke koia fakakaukau e PAATI.Koe ngaue’aki koia e ‘ai paati koe fu’u fo’I ‘ai noa’ia pe ia he koe ‘ai pe ia ke fakamoveuveu’i e fonua mo ‘ai ke movete kae lava ‘o fai e fo’I me’a koia na’e fiema’u.Na’e ‘ikai ke ‘ai e paati ki he ‘ulungaanga totonu koia e paati pea mei ai ki he aho ni, ‘oku ‘ikai ke ‘asi ha paati ia he ‘etau konisitutone pe koe lao pe polisii, hala he fika moe laukonga. Na’e ‘ikai ke fakahu ‘e Tupou 1 e paati mo Baker he na’e ‘iai ‘ene ‘uhinga kiai. Ko ‘ene ‘uhinga ketau nofo pe ‘i he HA’A moe KAINGA ‘ihe loto Falealea. Na’e fakamanatu mai e Tupou IV ‘oku ‘ikai ko ha falealea e fakafekiki ka koe falealea ‘o e talanoa. To’o e Nobility kae ‘asi mai e HA’A. To’o e Fakafofonga e kakai he koe fu’u foi me’a muli ia kae ‘asi mai e KAINGA. Na’e ‘osi ‘iai pe ngaahi Paati fakapolitikale ia ‘a ‘Amelika, Pilitania mo Falanise he taimi koia na’e fa’u ai e Tupou 1 ‘etau FA’UNGA ka koe ha na’e ‘ikai kene hanga ai ‘o fakakau e Paati? He koe ‘uhinga tetau ke he ‘oku ikai hoa ia moe FA’UNGA e HA’A moe KAINGA. Koe fa’unga e HA’A moe KAINGA ‘oku folaloa e fala pea ‘oku ui e fono katau TALANOAhe funga ‘o e melino moe fe’ofa’aki. Kamata pe ‘ai noa’ia ia ‘ehe Palemia kuo pekia pea tapu moia he kuo pekia, ‘a ‘ene fakahu mai fu’u fo’i fakakaukau koia ‘o e paati. Hala hono fakahu e Paati ki he fu’u fo’I FA’UNGA fakakonisitutone mo Falealea. Na’a mau ‘osi kole (submission) atu he 2008 ‘o kole atu ke ‘oua ‘e ‘ai e fakapaati he tetau ‘auha ai. Koe fonua ‘ena ia (Tonga) na’e matua’i. Ko kitautolu e loloa taha ‘i mamani Pule’anga Fakatu’i meia ‘Aho’eitu ‘oku te’ekiai ke to. Ko hono ‘uhinga ia e sio fakatufunga fonua ‘o hange koe sio koia he mala’e e Lao ‘oku ‘iai e me’a koe precedent moe unprecedent. Koe precedent ko ‘etau sio ki he ngaahi me’a na’e hoko he kuohili ke ‘omai ke fakatonutonu ‘aki e lolotonga ni. Koe precedent koia he hisitolia ‘o Pilitania ‘oku ‘alu ia ‘o ‘ikai hano ngata’anga ‘ona ia. ‘Alu pe ia kimui ‘o a’u kia King Auther ‘o to’o mai keisi koia ke fakatonutonu ‘aki. Koe fonua ia koe ‘oku ‘iai honau ‘atamai koe fonua ia ‘oku sivilaise pea na’e fa’u pehe kitautolu. ‘Ai’ainoa’ia pe Paati pea ‘oku kei lelevai pe paati ‘i Tonga ‘o a’u mai ki he ‘aho ni. ‘ikai ke ‘iai hano fa’unga, ‘ikai ke ‘aia hano me’a he konisitutone ‘i he 2010, ‘ikai ke ‘iai hano me’a kimu’a he 2010, ‘ikai ke ‘iai ha lao, ‘ikai ke ‘iai ha regulation, ‘ikai ke ‘iai ha policy, you name it. ‘Oku lelelele vai pe paati ia talu mei he kamata’anga he na’e ‘omai pe ia ke lele vai mo lele noa’ia pea kuo aafe atu Hou’eiki Nopele kiai ta’e’ilo he ‘oku ‘ikai fiema’u ia kenau afe. ‘Oku fiema’u ia kenau tu’uma’u, toe fokotu’u moe ‘u paati pea afe katoa kiai ki he lele vai ‘o tau lelelelevai ai pe ‘o a’u mai ki he ‘aho ni. Ko ‘etau huke’i hake pe konisitutone ‘a Nu’usila mo ‘Aositelelia ‘oku ‘asi hake ai paati. Ka ko ‘etau huke’i hake ‘etau konisitutone ‘oku ‘ikai ke ‘asi hake ai ha paati koe fu’u fo’i noa pe. Ka koe ha ‘oku tau ‘ai ai ke fakalele ‘aki e fonua e fu’u fo’I noa?Koe fiema’u ‘a e Lo’au ke fai e saupulu, ‘oku ‘ikai ke toe fiema’u ia ke toe ‘omai ha MAFAI ia ‘o hange koia ‘oku fai ‘ehe Pule’anga ko ‘eni. ‘Oku ‘iai ‘enau vaivai’anga Pule’anga ko ‘eni ka teu toki lave kiai ka ‘oku ‘iai honau fo’i malohinga KO ‘ENAU HANGA ‘O NGAUE’I ‘A E FO’I ME’A KOIA NA’E ‘OSI TUKU MAI. Pea ta koe ‘oku ngaue pe ia kae talamai he PTOA ia moe Pule’anga ki mu’a ‘oku ‘ikai ke toe ngaue. TEKE FAKATEMOKALATI:Koe teke fakatemokalati ia na’e talu ‘ene kamata mo ‘ene ngaue’aki fo’i me’a koe fakaloto’i. Koe fakaloto’i ‘oku fai ‘aki ia fo’i me’a ‘e 2 koe LOI moe KAKAA.Talu ‘ene ha’u e fakapaati moe ngaue’aki pe LOI moe KAKAA pea ‘oku ‘ikai ke fai ha fakamaama ia. TUFUNGA FONUA1. KULUPU TU’IPELEHAKE (Dr Steven Halapua) 2. KULUPU ‘AKILISI POHIVA3. KULUPU ‘A FELETI SEVELE moe Pule’anga ‘aho koia.Koe loto kakai ia koe fakaloto’i he na’e ‘ikai koe talanoa fakatonga ia. Na’e ‘ikai ke fai ha fakamaama ia ki he kakai ka koe fakaloto’i pe ke fai e liliu. Pea koe fakamo’oni leva ‘eni. ‘Oku hange fanga ki’I kulupu pe paati politikale ia ha fanga ki’I Siasi pe Kolisi Tutuku ‘enau takitaha mamahi’i ‘ene ki’i kulupu. Na’e fokotu’u koia e Kulupu temokalati ihe 1993 na’a mau hanga ‘emautolu ia mo Futa Helu ‘o fakafepaki’i mei ‘Atenisi pea na’e ‘iai ‘uhinga e tolu;Na’e fokotu’u e paati ia te’eki ke fai ha talanoa ia moe kakai. ‘Oku ta’efakakonisitutonePea ‘e moveuveu ai kakai.Ka na’a nau hoko atu pe kianutolu ia ‘o fokotu’u e Paati pea fakaangai mai kimautolu. KOE HA ME’A KUO FAI HE PAATI ki he FONUA?‘Oku nau hanga ‘enautolu ia ‘o ‘omai me’a ‘oku te’eki ketau sio kitautolu ia ai he fulikivanu moe palaku. Koe ngaahi paati koia he aho ni hange koe Paati ‘a e Kakai koe ngaahi paati PTOA kotoa pe he ‘oku nau muimui kotoa pe he fo’i me’a na’e ‘ai noa’ia pe ia. 1. ‘Osi tu’u e Paati ka ‘oku nau kei lele vai pe2. Koe manuekaho ‘oku kei lea – Kuini Salote

Dikirim oleh VPON Media pada Minggu, 09 Agustus 2020
Palofesa Dr Siosiua Lafitani